Föreningen

Farkosthistoriska Föreningen Skutan r.y.

Flaggskeppare
Jan-Ola Sund

Skeppare
Jukka-Pekka Heinonen
Vesa Heinonen
Kari Hiltunen
Martti Muroma
Ari Närvä
Jari Pakkanen
Jussi Suves
Jukka Tiainen

Styrelse

Carita Puro, ordförande
Martti Muroma, viseordförande
Jussi Suves, kassör

Andra egentliga medlemmar
Harry Björkqvist
Vesa Heinonen
Reijo Kallio
Jari Pakkanen
Sami Peltoharju
Sigvard Porko
Lars Rönnberg
Jan Ola Sund

Suppleanter
J-P Heinonen
Kari Hiltunen
Andreas Waltermann

Sekreterare Kety Kuusaru

Föreningens histori

År 1995 var det några båtlivsintresserade personer i Vasa som samlades i avsikt att bygga ett historiskt skepp. På detta sätt grundades den tvåspråkiga Perinnealusyhdistys Skutan – Farkosthistoriska Föreningen Skutan r.y., vars uppgift var att främja och uppehålla farkosthistorisk kultur, gamla sjömanskunskaper och öka intresset för dem, samt främja kunskaperna om dessa traditioner bland resande i Vasa skärgård enligt principen om en hållbar utveckling.

En central sak inom föreningens verksamhet har ända från början varit ungdomsarbete. I början fick föreningen stöd av Penningautomatföreningen för att ordna seglatser för ungdomar som hotas av utslagning. Målet för ungdomsseglatserna var Bullerås semesterby på Replot, där man arrangerade äventyrs- och annat program för ungdomarna. Nuförtiden sker ungdomsarbetet i samarbete med stadens sociala myndigheter samt scouterna i Vasa.

Värksamhetside

Föreningens verksamhet grundar sig på en demokratisk mötesrutin och talkoarbete på Postjakten. Motiven för föreningens verksamhet är intresse för historia, hembygden samt för segling. Postjaktens ”innegäng” är ett mycket motiverat gäng med en bra anda och samarbetet löper bra, så det här är vår största resurs.

Som vårt motto passar: ”Lär dig av din kamrat och lär kamraten!”

Grundprinciperna är: ”En lugn och skön resa som tar hänsyn till gamla seglingstraditioner, utan att pruta på säkerheten. Viktigt är också att vårda den kamratliga atmosfären.”